Vaše osobní údaje budou zpracovávány subjekty skupiny Sanofi - společností sanofi-aventis, s.r.o., IČ 44848200, se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 846/176a, PSČ 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5968 a společností Opella Healthcare Czech s.r.o., IČ: 09434496, se sídlem: Praha 6 - Vokovice, Evropská 846/176a, PSČ 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze spis. zn. C 336268 (dále jen "Sanofi"), a to k umožnění Vaší účasti na online konferencích a, pokud k tomu udělíte souhlas, k zasílání obchodních sdělení formou e-mailů s propagačním obsahem. Máte právo na přístup k osobním údajům, opravu osobních údajů, výmaz osobních údajů, omezení zpracování osobních údajů, vznést námitku proti zpracování osobních údajů, přenositelnost osobních údajů a právo podat stížnost k dozorovému orgánu. Bližší informace naleznete zde.

Pro účely popsané výše bude společnost Sanofi sdílet vaše data se svými přidruženými společnostmi.

Vaše osobní údaje mohou být předávány (prostřednictvím zpřístupnění, vizualizace, ukládání...) společnostem patřícím do skupiny Sanofi Group nebo jejich smluvním partnerům, kteří mají sídlo mimo EU, a to i v zemích, které nemusí být považovány za země poskytující stejnou úroveň ochrany jako země EU.

Společnost Sanofi zajistí, aby byla implementována přiměřená ochranná opatření, jak to vyžadují platné právní předpisy o ochraně údajů (zejména včetně případných standardních smluvních doložek Evropské komise).

Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.