Vaše osobné údaje sú spracovávané spoločnosťou sanofi-aventis Slovakia s.r.o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 339 450, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 4092/B a s účinnosťou od 01.07.2021 spoločnosťou Opella Healthcare Slovakia s.r.o. , so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53 238 770, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 147391/B (ďalej obe spoločnosti aj ako „Prevádzkovateľ“) aby ste sa mohli zúčastniť online konferencií a, ak s tým súhlasíte, aby sme Vám mohli zasielať e-maily s propagačným obsahom. Máte právo na prístup k osobným údajom, obmedzenie spracúvania osobných údajov, na opravu, výmaz, vzniesť námietku voči spracúvaniu osobných údajov, prenositeľnosť osobných údajov a právo podať sťažnosť orgánu dozoru. Bližšie informácie nájdete tu.

Pre účely popísané vyššie bude Sanofi zdieľať Vaše údaje so svojimi pridruženými spoločnosťami.

Prevádzkovateľ môže poskytovať Vaše osobné údaje (prostredníctvom sprístupnenia, vizualizácie, ukladania...) spoločnostiam patriacim do skupiny Sanofi Group alebo jej zmluvným partnerom, so sídlom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, a to aj v krajinách, ktoré nemusia byť považované za krajiny poskytujúce rovnakú úroveň ochrany ako krajiny EÚ.

Spoločnosť Sanofi zaistí, aby boli implementované primerané ochranné opatrenia, tak, ako to vyžadujú platné právne predpisy o ochrane osobných údajov (najmä vrátane prípadných štandardných zmluvných doložiek Európskej komisie).

Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.