Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật của chúng tôi.Dữ liệu cá nhân của bạn được Tập đoàn Sanofi Aventis xử lý để cho phép bạn tham gia các hội nghị trực tuyến và nếu bạn đồng ý, sẽ gửi cho bạn thông báo qua email về nội dung quảng cáo. Bạn có quyền truy cập, sửa chữa, xóa, giới hạn, phản đối, khả năng di chuyển và quyền xác định các chỉ thị liên quan đến số phận dữ liệu của bạn sau khi bạn qua đời. Bạn có thể thực hiện các quyền này trên biểu mẫu có sẵn tại đây.

Với các mục đích được mô tả ở trên, Sanofi sẽ chia sẻ dữ liệu của bạn với các chi nhánh của nó.

SANOFI sẽ chuyển (thông qua truy cập, hiển thị, lưu trữ ...) Dữ liệu cá nhân của bạn ở các Khu vực khác, bao gồm từ Khu vực Kinh tế Châu Âu ra bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu, ở các quốc gia có thể không được coi là cung cấp cùng mức độ bảo vệ như khu vực tài phán bạn đang ở.

Sanofi sẽ đảm bảo rằng các biện pháp bảo vệ thích hợp, theo yêu cầu của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, sẽ được thực hiện (bao gồm, đặc biệt là, các Điều khoản Hợp đồng Tiêu chuẩn của Ủy ban Châu Âu, nếu có).

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật của chúng tôi.